Privacy

Privacyverklaring en Disclaimer

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Bij het geven van workshops, trainingen en individuele sessies verwerkt YamaRei persoonsgegevens van je. 
Met deze privacyverklaring informeren we je over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Martin en Lieke van den Berg Cieraad, eigenaars YamaRei 06-18659353 info@yamarei.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens: 
Als je je aanmeldt voor een workshop of individuele sessie geef je ons bepaalde persoonsgegevens. Dat gebeurt via het formulier op onze website of via een e-mail. Ook kan het dat we telefonisch of op andere wijze persoonsgegevens van je ontvangen. 
De persoonsgegevens die we vragen, hebben we nodig om workshops en sessies te kunnen geven. 

Persoonsgegevens:
YamaRei verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
• Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer 
• Geboortedatum (leeftijd) 
• Geslacht 
• Informatie over ervaring met (zweethut)ceremonies 
• Informatie over fysieke en psychische gezondheid, gezondheidsklachten en levensloop
• Inhoud van communicatie 

Doeleinden: 
YamaRei verwerkt deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals: 
• Onderhouden van contact 
• Verzorgen van workshops 
• Bieden van individuele sessies 
• Bieden van een goede en efficiënte dienstverlening 
• Beheer van het cliëntenbestand 
• Het verrichten van administratieve handelingen 
• Verbetering van de dienstverlening 
• Facturering 
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen 
• Marketing 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen 
• Het kunnen afhandelen van klachten 

Waarop is de verwerking gebaseerd? 
Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij workshops of individuele sessies kunnen verzorgen en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen richting de belastingdienst (denk aan facturen bewaren). 

Verstrekking aan derden:
Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte mate worden verstrekt aan derden. Denk daarbij aan een boekhouder of iemand die samen met ons een workshop verzorgt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doelen. 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER:
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.com.
De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. 

Hoe lang wij je gegevens bewaren:
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de genoemde doeleinden. Bij bepaalde gegevens moeten we ons houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij je gegevens beveiligen:
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. 

Jouw rechten:
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je ons vragen om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons vragen om een overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen: 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: Lieke van den Berg Cieraad via info@yamarei.nl of 06-18659353 

Klacht: 
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring: 
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Disclaimer
De informatie op de website van YamaRei is met zorg samengesteld.
YamaRei aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. 
Het is niet tegestaan de inhoud van de site te kopieëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van YamaRei.