Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van YamaRei, levenskunst en sjamanisme
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YamaRei betreffende de deelname aan activiteiten.
2.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door YamaRei.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst tussen YamaRei en de deelnemer komt tot stand door het schriftelijk, mondeling, via de website of via de e-mail aanmelden door de deelnemer en een bevestiging door YamaRei van deze aanmelding, schriftelijk of via de e-mail.
2.Bij de aanmelding, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden van YamaRei te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen YamaRei en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Aanmeldingen voor activiteiten als bedoeld in lid 1 zijn bindend.
4.Een deelnemer zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de deelnemer.

Artikel 3 Annulering door de deelnemer
1.De deelnemer aan een activiteit heeft het recht deelname aan deze activiteit te annuleren.
2.Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. YamaRei stuurt bij ontvangst van een annulering altijd een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.
3.Tot 1 maand voor aanvang van een activiteit kan kosteloos worden geannuleerd. (zie ook lid 5)
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de activiteiten wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd en wordt dit in rekening gebracht. Uitzonderingen hierop vormen activiteiten met een vrijwillige bijdrage (zie lid 4)
4. Voor annulering van activiteiten met een vrijwillige bijdrage worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
5. De annuleringstermijnen kunnen per activiteit verschillen. Indien de termijnen afwijken van de termijnen in lid 3 vermeld, wordt de deelnemer daarvan op de hoogte gesteld bij aanmelding voor de betreffende activiteit.
6. In overleg is het mogelijk zich door een ander persoon te laten vertegenwoordigen, dit dient van te voren schriftelijk of per email te worden meegedeeld.
7.De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of het verzonden e-mailbericht, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Artikel 4 Annulering, uitstel en weigering door YamaRei
1. YamaRei heeft het recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een activiteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door YamaRei voldoende reden aanwezig wordt geacht (bijvoorbeeld onvoldoende aantal deelnemers) YamaRei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door YamaRei.
2.Indien daartoe door YamaRei voldoende reden aanwezig wordt geacht kan YamaRei besluiten (een gedeelte van) een activiteit op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
3.Bij datumwijziging van een activiteit is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De deelnemer kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.
4. YamaRei heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan YamaRei betaalde bedrag.
5.Bij wanbetaling heeft YamaRei het recht de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan activiteiten van YamaRei.
6. YamaRei behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een activiteit te ontzeggen, als deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het proces van de overige deelnemers. YamaRei neemt van tevoren contact op met deze deelnemer als deze zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1.Met totstandkoming van een overeenkomst verplicht YamaRei zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de activiteit te organiseren en uit te voeren.
2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft YamaRei het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
3.De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YamaRei aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YamaRei worden verstrekt.

Artikel 6 Contractsduur, uitvoeringstermijn
1.De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de activiteiten zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de deelnemer YamaRei daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beinvloed. YamaRei zal de deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal het YamaRei de deelnemer hierover tevoren inlichten.
4.In afwijking van lid 3 zal het YamaRei geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer
1.In geval de deelnemer na aanvang van de activiteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, is de deelnemer betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
2.Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 9 Prijzen en facturering
1.Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met YamaRei dat daarin een vast honorarium is vastgesteld conform aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en opgenomen in de bevestiging en de facturen.
2.Prijzen zijn bindend.
3.Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief kosten van studiemateriaal en eventuele verblijfkosten.
4. Prijzen vermeld op de website/mailing zijn voor particuleren incl BTW, voor ondernemers excl BTW
5. Deelnemer dient na aanmelding het verschuldigde bedrag tot deelname aan betreffende activiteit te voldoen op de door YamaRei aangegeven wijze. De aanmelding is definitief zodra verschuldigde bedrag voldaan is. Uiterlijk veertien dagen voor aanvang, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
6.Bij niet-betaling volgt binnen 7 dagen een herinnering om uiterlijk binnen 7 dagen alsnog het bedrag te voldoen. Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt YamaRei zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn betalingsverplichting. Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf veertien dagen voor aanvang cursus.
7.De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van YamaRei, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van deelnemer ter zake.

Artikel 10 Incassokosten
Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het YamaRei vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de deelnemer. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
1. YamaRei behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2.Al het door YamaRei verstrekte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mag niet door hem zonder voorafgaande toestemming van YamaRei worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. YamaRei behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Klachttermijnen
1.Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de deelnemer uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de met betrekking tot werkzaamheden schriftelijk aan YamaRei te worden gemeld.
2.Indien een klacht gegrond is, zal YamaRei de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. YamaRei is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15 Overige bepalingen
1.Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden voor worden schriftelijk vastgelegd.
2.Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
3.Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar YamaRei gevestigd is.
4.Op overeenkomsten tussen YamaRei en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
5.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.